Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Hjælp til at stå på egne ben

Når man flytter ind på RED Safehouse, står der professionelt personale klar til at give akut krisehjælp og omsorg. For den unge er det en stor og svær beslutning at sætte forholdet og kontakten til netværk og familie på pause. Personalet på RED Safehouse ved, at familien og netværket betyder meget, og personalet har forståelse for situationen, som den unge står i.

At starte en ny tilværelse på RED Safehouse kan for den unge føles som en meget uoverskuelig proces. Den unge som flytter på RED Safehouse kan føle, at livet går i stå, hvilket er en helt naturlig og forventelig følelse. Denne proces er et vigtigt element frem mod ønsket om at starte et nyt og selvstændigt liv. Under den unges ophold udarbejdes en individuel plan. I denne plan samarbejder personalet på RED Center med mange forskellige relevante samarbejdspartnere. Af disse samarbejdspartnere kan eksempelvis nævnes: psykologer, kommunale rådgivere, politi, uddannelsessteder og læger. Under særlige omstændigheder, hvor den unge ønsker at genoptage kontakten til familien og netværket, tilbyder RED Rådgivning mægling mellem den unge og familien. Mæglingen foretages af særligt uddannede konfliktmæglere.

Foruden akut beskyttelse og høj sikkerhed tilbyder RED Safehouse således et helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt forløb. De unge beboere tilbydes hjælp og støtte til, at de mentalt, socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk bliver i stand til at klare sig selv. Et vigtigt element for at opholdet på RED Safehouse bliver udbytterigt for den unge er, at den unge ønsker professionel hjælp, og ønsker at arbejde med sig selv. Det er vigtigt at den unge er forberedt på, at opholdet på RED Center er en stor omvæltning, og at den unge derfor må tage nogle svære til- og fravalg.

Efterværn

Når man flytter fra RED Safehouse eller fra RED Safehouses udslusningsboliger, er det stadig muligt at have kontakt med personalet i et efterværn. Efterværn tilbydes til beboere, som enten flytter i egen bolig eller vender hjem til familien efter en succesfuld mægling.

Formålet med efterværnsindsatserne er at støtte de unge i overgangen til et liv uden for RED Safehouses beskyttende rammer. Der kan være brug for støtte i en lang periode, når man er flygtet fra hele sit netværk og familie. Derfor har vi flere forskellige efterværnstilbud.

RED Safehouses efterværn består af tre forskellige basispakker, som tilbydes unge efter endt ophold på RED I og udslusningsboliger eller RED II og overgangsboliger, hvis man flytter i egen bolig udenfor henholdsvis hovedstadsområdet eller Østjylland:

Udslusningsforløb 1: For unge, som flytter i egen bolig tæt på RED Safehouse

I hovedreglen: 3 besøg i løbet af en 6 måneders periode, gerne jævnt fordelt (eksempelvis efter 1, 3 og 6 måneder). Er der behov for enkelte besøg udover de 3 aftales det med Anita eller Lion. Det er en navngivet kontaktperson fra teamet, der laver alle 3 besøg. Kontaktpersonen følger op på nedenstående områder og fortrykt skema udfyldes:

  •  Uddannelses-/arbejdssituationen
  •  Opbygning af netværk (den sociale situation)
  •  Økonomi
  •  Fysiske/psykiske situation
  • Samt aftaler fra sidste besøg.

Udover besøgene er det altid muligt at ringe og tale med socialrådgivere i dagtimerne og pædagogisk personale hele døgnet.

Udslusningsforløb 2: For unge, som flytter i egen bolig langt fra RED Safehouse

Unge der flytter i egen bolig uden for det ovenfor angivne område, vil så vidt muligt inden fraflytning blive overdraget til ny kommune. Rådgiveren i teamet sørger for, at der bliver etableret kontakt med tilflytningskommunen, med henblik på at de etablerer efterværn. Som minimum laves et udskrivningsbrev, der fremsendes til tilflytningskommunen. Kvinden/manden/parret tilbydes telefonisk opfølgning de første to måneder efter fraflytningen, i form af telefonisk kontakt en gang ugentligt. Det er en navngivet kontaktperson fra teamet, der laver alle opfølgningerne. Kontaktpersonen benytter sig af samme skema ved de telefoniske opfølgninger, som benyttes ved besøg.

Udslusningsforløb 3: For unge, som flytter hjem til familien igen

  • Opringning til kvinden/manden/parret hver dag i den 1. uge.
  •  Herefter tilbydes opringning til kvinden/manden/parret en gang ugentligt i den næste måned.
  • Efter den første måned tilbydes opringning en gang månedligt i max. 6 mdr.

Ved udskrivningen indgås helt konkrete aftaler med den unge:

  •  Fast tidspunkt på dagen for, hvornår der skal være telefonisk kontakt i den første uge, helst inden kl. 14, hvor der er mest personale til at reagere, hvis der skal reageres.
  •  Fast aftale om hvor mange gange vi må ringe forgæves til den unge i den første uge (skal vi f.eks. ringe til politiet efter 3 forgæves forsøg inden for en time efter aftalte tidspunkt)

Hvis det skønnes nødvendigt, etableres kontakt med hjemkommunen med henblik på, at de etablerer opfølgning, eller efterværn for den unge. Hvis politiet har været inde i sagen, vil RED Center sørge for, at politiet får besked om, at den unge er flyttet hjem.

Basispakken bestemmer, hvor ofte RED Safehouse tager kontakt til den unge, og om denne kontakt foregår telefonisk eller ved, at en medarbejder fra RED Safehouse kommer på besøg. Desuden tilbyder vi et udvidet efterværn for beboere, der har et større kontaktbehov. I det udvidede efterværn indgås der aftale med beboerens hjemkommune om en kontaktperson inden fraflytningen. Hjemkommunen får tillige mulighed for på timebasis at købe medarbejdere i RED Safehouse til at udføre efterværnet.

Konkrete aftaler om efterværn laves med den enkelte unge, når der planlægges udflytning fra RED Safehouse eller udslusningsboligerne.

Anonym hotline +45 70 27 76 66