Rådgivning for fagpersoner tlf. 70 27 76 86

VISO-opgaver og rådgivning i enkeltsager

VISO er den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet.

VISO er et tilbud til kommuner, regioner og fagpersoner i de sager, hvor der er brug for sparring, supplerende viden, specialrådgivning og udredning i forhold til at give borgeren den rette hjælp. VISO kan f.eks. rådgive om, hvordan en faglig indsats kan tilrettelægges eller om, hvad et tilbud kan indeholde. Det er dog altid kommunen, der beslutter hvilke indsatser, der skal iværksættes i en borgers sag.

VISO rådgiver og gennemfører i særlige tilfælde udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager. VISO’s ydelser skal bidrage til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

RED Center er en del af VISO’s landsdækkende leverandørnetværk der udfører specialrådgivning og udredning på vegne af VISO.

VISO har hjemmel i servicelovens § 13 og er en del af Socialstyrelsen. VISO’s opgaver er nærmere beskrevet i bekendtgørelse om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation – VISO – i Socialstyrelsen (bekendtgørelse nr. 817 af 27. juni 2014).

Uddybning af RED Centers ydelser

RED Center tilbyder konsulentbistand i form af telefonrådgivning. Derudover tilbyder vi også at deltage i møder med barnet, den unge, den voksne eller med den/de professionelle omkring personen. Vi kan også tilbyde sparringsmøder med flere professionelle om generelle problemstillinger i forhold til æresrelaterede konflikter.

Vi bestræber os på at klæde den/de professionelle på så godt som muligt til at handle i sagen. Derfor vil vi som udgangspunkt sparre med den/de fagpersoner, der er ansvarlige i sagen.

Afhængig af sagens karakter vil vi derudover benytte os af bl.a. genogram og PATRIARK til at bedømme risici i sagen.

Vi har mulighed for at yde specialrådgivning inden for følgende områder:

  • Social kontrol, der handler om familiens og netværkets adfærdsregulering af det enkelte familiemedlem for at beskytte familiens ære og traditioner. Den sociale kontrol kan f.eks. være, at den unge ikke selv må bestemme, hvem de vil være sammen med, hvem de vil giftes med, hvilken uddannelse de ønsker eller valg af seksualitet og trosretning.
  • Tvangsægteskab eller trusler herom
  • Vold og trusler om vold ses ofte i sagerne om æresrelaterede konflikter. Volden og trusler om vold bruges også for at adfærdsregulere børn og unge, der ikke lever op til forældrenes krav. Der er både tale om fysisk og om psykisk vold. RED Center kan give råd og vejledning til professionelle i forhold til at identificere tegn på vold samt lave en vurdering af voldens karakter. RED Center kan endvidere give råd og vejledning til børn og unge om deres rettigheder.
  • Genopdragelsesrejser, hvor børn eller unge sendes til deres hjemland mod deres vilje, eller hvor familien lader som om, at barnet/den unge skal på en ferierejse, men har planer om at lade barnet/den unge blive i hjemlandet. RED Center kan give råd og vejledning til børn og unge samt professionelle i forhold til hvilke tegn og forhold, man skal være særlig opmærksom på i sager omkring genopdragelsesrejser.
  • Seksualitet, herunder myter om mødommen. I nogle familier med etnisk minoritets baggrund kan der være en forventning om, at en kvinde skal være jomfru, når hun bliver gift. Det betyder, at særligt unge piger kan være voldsomt pressede i forhold til deres familiers krav og traditioner i forbindelse med indgåelse af ægteskab.
  • Kvindelig kønslemlæstelse. Kvinder, der allerede er blevet omskåret, eller unge, der trues af kønslemlæstelse. RED Center kan tilbyde råd og vejledning til at identificere signaler på unge/voksne, der enten har været udsat for eller er i fare for at blive udsat for kønslemlæstelse.
  • Homoseksualitet er et tabubelagt emne forbundet med megen skyldfølelse på grund af modstanden mod homoseksualitet i især de muslimske familier. I det hele taget er seksualiteten forbundet med en lukkethed, der presser de unge. RED Center kan tilbyde sparring til den unge og til de professionelle omkring de fordomme og fordømmelser, som mange homoseksuelle oplever.

Metode til udredning

Risikovurderinger foretages for at bedømme trusselsniveauet i de konkrete sager. RED Center kan medvirke til at udrede, hvordan man skal bedømme og håndtere truslerne i de konkrete sager, således at de professionelle i sagen får et så godt grundlag som muligt, for at kunne iværksætte handlinger/og eller foranstaltninger i de konkrete sager.

Her benyttes PATRIARK, som vores konsulenter er uddannet og certificeret i at bruge og undervise i.

Udover PATRIARK kan vi evt. supplere med genogram, kulturgram, netværkskort og samtaletræet, der alle er gode dialogværktøjer til at understøtte PATRIARK.

For fagpersoner 70 27 76 86

Hotline, ring døgnet rundt 70 27 76 66
RED Safehouse, Sjælland 55 78 20 00
RED Safehouse, Jylland 55 78 20 10
LGBT+ krisecenter, RED+ 55 78 60 60

www.red-center.dk drives med støtte fra Udlændinge- og Integrationsministeriet