Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Samarbejdspartnere

Æresrelaterede konflikter er ofte komplekse og vedrører flere forskellige individer og problemstillinger. Der er derfor brug for et bredt samarbejde for at sikre en god udvikling på området. RED Center mod æresrelaterede konflikter deltager i netværksmøder med centrale aktører for at følge udviklingen på området og for at koordinere indsatser, der sikrer de unge den bedste hjælp.

Internt samarbejde

RED Center mod æresrelaterede konflikter består af tre enheder – RED Rådgivning og de to RED Safehouses. Internt i organisationen har vi et tæt samarbejde, og vi arbejder alle efter samme værdisæt. Hele organisationen samles på årlige kursusdage.

Politi

Vi samarbejder med politiet i de sager, hvor det er nødvendigt. I de mest alvorlige sager, hvor der kan forekomme voldsomme trusler, herunder trusler om drab, har vi et tæt samarbejde med politiet omkring den unges sikkerhed.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

RED Center mod æresrelaterede konflikter arbejder tæt sammen med Udlændinge- og Integrationsministeriet med henblik på erfarings- og ideudveksling. Derudover leverer vi løbende materiale til evaluering af indsatserne i RED Safehouse og RED Rådgivning.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) tilbyder kurser og særligt tilrettelagte forløb om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol til fagpersoner i alle landets kommuner. RED Center mod æresrelaterede konflikter samarbejder med SIRI om oplæg til fagpersoner og udvikling af viden på området.

Udenrigsministeriet

Vi samarbejder med Udenrigsministeriet i de sager, hvor RED Center mod æresrelaterede konflikter eller Udenrigsministeriets borgerservice bliver kontaktet af unge, der er tilbageholdt mod deres vilje i udlandet. RED Rådgivning kan tilbyde støtte og rådgivning til unge hjemvendt fra et ufrivilligt udlandsophold, og i særlige sager kan et ophold på RED Safehouse være en del af løsningen for de unge.

Uddannelsesinstitutioner

RED Center mod æresrelaterede konflikter samarbejder med uddannelsesinstitutioner om risikovurdering og -håndtering. RED Rådgivning giver sparring til studievejledere og undervisere m.fl., som møder elever og studerende, der udsættes for pres, trusler eller social kontrol. Uddannelsesstederne er vigtige samarbejdspartnere. Både når de unge er i en æresrelateret konflikt, men også når de flygter fra dem. Ofte er uddannelsesinstitutionen et omdrejningspunkt for de unge, når det kommer til sociale relationer og fremtidsmuligheder.

Kommuner og Kommunernes Landsforening

Vi har et bredt samarbejde med landets kommuner omkring både de forebyggende og akutte indsatser. RED Center mod æresrelaterede konflikter besøger kommunerne og holder oplæg for fagpersoner for at drøfte arbejdet med æresrelaterede konflikter, æresbegreber og håndteringen af æresrelaterede sager. RED Rådgivning giver anonym faglig rådgivning og vejledning til kommunalt ansatte og myndighedsrådgivere i konkrete sager.
RED Center mod æresrelaterede konflikter ønsker at udbrede kendskabet til og viden om centerets tilbud til alle landets kommuner gennem et samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL).

VISO – Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen

RED Center er en del af VISO’s landsdækkende leverandørnetværk, der udfører specialrådgivning og udredning på vegne af VISO. RED Center tilbyder professionelle og strukturerede trussels- og risikovurderinger efter PATRIARK i æresrelaterede sager. Formålet med risikovurderingerne er at hjælpe fagpersoner med dels at vurdere den unges situation og dels at vurdere, hvilke foranstaltninger der bør tages fremadrettet for at sikre, at den unge ikke udsættes for fare.

I april 2018 blev der indgået en rammekontrakt mellem VISO og RED Safehouse, som gjorde RED Center til den eneste leverandør på voksenområdet inden for ’Æresrelaterede konflikter’. Aftalen gælder fra 1. maj 2019 til og med 30. april 2022.

I april 2020 indgik RED Center yderligere to nye delkontrakter med VISO; ’Delaftale børn og unge udsat for negativ social kontrol, herunder æresrelaterede konflikter’ & ’Delaftale Tværkulturelle problemstillinger’
Delkontrakterne løber fra 1. august 2020 til og med 31. juli 2025.

RED Center er således VISO-leverandører indenfor tre områder hhv. i. børn og unge udsat for negativ social kontrol, herunder æresrelaterede konflikter ligeledes på ii. voksenområdet med æresrelaterede konflikter og endelig indenfor iii. børn og unge med tværkulturelle problemstillinger.

Læs mere om vores arbejde som VISO-leverandører i Årsberetningen 2021.

Anonym hotline +45 70 27 76 66